Semnatura compusa

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Activităţile proiectului

1. Dezvoltarea unui nou program de licenţă în domeniul Ingineria Sistemelor, specializarea Ingineria Sistemelor Multimedia, obţinerea autorizării provizorii şi implementarea acestuia în două locaţii ale solicitantului.
1.1. Proiectarea curriculară a programului de licenţă propus. Documentare privind specializări similare de la universităţi, propunere curriculum şi aprobarea sa în senat.
1.2. Întocmirea dosarului şi obţinerea autorizării provizorii ARACIS. Colectarea datelor pentru dosar, redactarea şi validarea acestuia şi a anexelor în conformitate cu Metodologia ARACIS, depunerea dosarului, solicitarea şi desfăşurarea vizitei de evaluare, obţinerea Ordinului MEN de autorizare.
1.3. Pregătirea materială şi logistică, achiziţia unor echipamente de laborator pentru desfăşurarea programului de licenţă propus. Asigurarea spaţiilor pentru activităţi de curs, seminar şi lucrări practice, amenajarea şi dotarea prin achiziţii a unui nou laborator Tehnologii Multimedia, încărcarea materialelor educaţionale pe platforma e-learning a portalului educaţional.
1.4. Implementarea programului. Includerea programului de licenţă în oferta educaţională pentru admitere în două locaţii ale universităţii, desfăşurarea concursului de admitere, înmatricularea candidaţilor admişi, începerea activităţilor didactice în anul I.

2. Introducerea a două noi discipline şi reproiectarea conţinutului a 3 discipline obligatorii din domeniul TIC.
2.1. Proiectarea/reproiectarea conţinuturilor disciplinelor propuse. Echipa de experţi stabileşte fişele a 2 discipline noi (Sisteme Multimedia şi Aplicaţii Web 2.0 în Educaţie - Modulul psihopedagogic, nivel II şi Instrumentaţie Virtuală în Domeniul Ingineriei Electrice şi Electronice - ciclul master, 4 programe acreditate la facultatea de profil) şi revizuieşte fişele a 3 discipline: Instruire Asistată de Calculator - Modulul Psihopedagogic nivel I, Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţie - ciclul licenţă, domeniul Ştiinţele Educaţiei, specializarea Psihopedagogia învăţământului şcolar şi preşcolar, anul I şi Tehnologii Multimedia - ciclul licenţă, domeniul Ştiinţe Politice, specializarea Jurnalism, anul III. Sunt repartizate responsabilităţile pentru realizarea lor, se aprobă procedurile de evaluare şi validare ale acestora, se stabileşte calendarul de lucru.
2.2. Elaborarea noului suport didactic, necesar pentru cele 5 discipline propuse. Conţinuturile (curs, tutorial, aplicaţii) sunt elaborate de către echipa de EE. După validare, conţinuturile vor fi încărcate pe portalul educaţional. Se vor multiplica 400 manuale cu CD.

3. Proiectarea şi implementarea unui portal web suport pentru activităţile educaţionale propuse.
3.1. Definirea specificaţiilor şi web-designul portalului. Stabilirea sitemap-ului portalului, alegerea graficii site-ului web al proiectului, stabilirea mijloacelor de comunicaţie, alegerea aplicaţiilor multimedia, web 2.0 şi a softului de instrumentaţie virtuală necesare.
3.2. Implementarea, testarea şi validarea portalului web. Instalarea şi configurarea serverului gazdă, configurarea unei platforme e-learning Moodle, instalarea setului de instrumente software, testarea funcţională.
3.3. Exploatarea, administrarea şi asigurarea mentenanţei portalului web. Încărcarea conţinuturilor de formare, a bazei de date a grupului ţintă, crearea şi administrarea conturilor de acces, actualizarea periodică a paginilor web şi social media ale proiectului.

4. Constituirea grupului ţintă şi organizarea de acţiuni de informare/orientare pentru studenţi şi posibili viitori studenţi.
4.1. Constituirea grupului ţintă format din 300 studenţi beneficiari, astfel: minim 40 studenţi admişi şi înmatriculaţi în anul I, în cadrul noului program de formare Ingineria Sistemelor Multimedia; minim 40 înmatriculaţi la Modulul Psihopedagogic-nivel II, beneficiari ai noului curs Sisteme multimedia şi aplicaţii web 2.0 în educaţie; minim 70 studenţi înmatriculaţi la studii de master, beneficiari ai noului curs Instrumentaţie virtuală în domeniul ingineriei electrice şi electronice; minim 100 studenţi înmatriculaţi la Modulul Psihopedagogic-nivel I, beneficiari ai cursului reproiectat Instruire asistată de calculator; minim 30 studenţi înmatriculaţi la specializarea Psihopedagogia învăţământului şcolar şi preşcolar, beneficiari ai cursului reproiectat Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţie; minim 20 studenţi înmatriculaţi la specializarea Jurnalism, beneficiari ai cursului reproiectat Tehnologii Multimedia.
4.2. Organizarea a 5 evenimente pentru consiliere în carieră. Un număr de 400 studenţi de la programe de licenţă şi master non IT vor fi consiliaţi cu privire la oportunitatea dobândirii şi valorificării competenţelor TIC pe piaţa muncii.
4.3. Organizarea de evenimente de informare şi promovare. În cadrul a 3 întâlniri, minim 350 studenţi (Master Inginerie, Modulul Psihopedagogic, Ştiinţele Educaţiei şi Jurnalism) vor fi informaţi privind noua ofertă de cursuri. Pentru promovarea noii specializări de licenţă propusă, se vor organiza 8 întâlniri cu elevii unor licee din regiune (beneficiari: 250 posibili viitori studenţi).

5. Realizarea unui studiu de impact şi de evaluare a performanţelor studenţilor beneficiari, în raport cu oportunităţile educaţionale dezvoltate şi aplicate prin proiect.
5.1. Conceptualizarea şi elaborarea instrumentelor specifice.
5.2. Colectarea datelor şi aplicarea instrumentelor sociologice.
5.3. Elaborarea Raportului final, în urma prelucrării şi interpretării datelor.

6. Diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectului.
6.1. Organizarea unui workshop tematic: Instrumentaţie virtuală, multimedia şi web 2.0 pentru creşterea calităţii educaţiei în învăţământul superior.
6.2. Elaborarea unui Raport de evaluare a calităţii proiectului. Elaborarea a 5 articole pentru conferinţe relevate din ţară şi din străinătate.
6.3. Organizarea unui workshop pentru extinderea bunelor practici către alte specializări universitare. Pe baza discutării Raportului de evaluare a calităţii şi a Studiului de impact, se evidenţiază punctele tari şi slabe, se identifică masuri pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului şi se pun bazele unor activităţi şi parteneriate viitoare.

7. Asigurarea vizibilităţii proiectului.
7.1. Elaborarea şi implementarea Planului de vizibilitate şi promovare a proiectului. Planul conţine elementele de identitate vizuala si de vizibilitate ale proiectului (logo, slogan etc.), specificaţiile de proiectare ale materialelor de promovare, diseminare si publicitate ale proiectului (500 pliante, 2000 flyere, 50 postere, 5 roll-up, 1 banner, 5 videoclipuri de prezentare, 1 Raport intermediar şi 1 Raport final, site-mapul paginii web a proiectului), graficul acţiunilor concrete propuse. Materialele promoţionale se distribuie atât cu ocazia conferinţelor de proiect, cat şi a altor evenimente specifice (workshop-uri, conferinţe, seminarii de specialitate). Ele vor fi vizibile şi pe pagina de social media a proiectului.
7.2. Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor de lansare şi finalizare ale proiectului. La conferinţe sunt invitaţi reprezentanţi ai: conducerii instituţiei, ministerului, instituţiilor publice locale, mediului economic şi politic, personalităţi din mediul universitar, studenţi, cadre didactice, reprezentanţi mass-media. Se organizează conferinţe de presă şi se difuzează comunicate şi anunţuri în mass-media.
7.3. Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni dedicate obiectivelor orizontale. în cadrul workshopului tematic "Instrumentaţie virtuală, multimedia şi web 2.0 pentru creşterea calităţii educaţiei în învăţământul superior", se va include în program o masă rotundă: "Dezvoltare durabila, TIC şi educaţie de calitate".

8. Managementul, coordonarea şi monitorizarea proiectului.
8.1. Constituirea şi organizarea echipei de management de implementare a proiectului. Se activează echipa de proiect, se încheie contractele de muncă şi se stabilesc fişele de atribuţii pentru personalul echipei, se stabileşte locaţia şi se amenajează logistic biroul managementului de proiect şi sala experţilor, se desfăşoară prima întâlnire de proiect, se stabileşte cadrul organizatoric, sunt repartizate membrilor echipei responsabilităţi individuale, se stabilesc graficul desfăşurării activităţilor şi al întâlnirilor de analiză de progres, planul de acţiune, procedurile de implementare, monitorizare, comunicare şi raportare, se evaluează riscurile şi modalităţile de minimizare ale acestora, se instruieşte echipa de proiect.
8.2. Achiziţia de materiale şi servicii necesare implementării proiectului. Se vor desfăşoară proceduri de achiziţii, conform legislaţiei în vigoare, pentru subcontractarea unor servicii (audit financiar-contabil, servicii de multiplicare/tipărire) şi echipamente (server, plăci achiziţie date, sisteme de calcul şi de videoconferinţă, licenţe software, videoproiectoare, rack, imprimante, aparate foto şi video, hand-scannere, reportofoane, sisteme TV şi home-theatre, table inteligente, conform listei de achiziţii).
8.3. Monitorizarea şi evaluarea proiectului de către echipa de management, raportarea internă şi externă. Lunar, în cadrul întâlnirilor de proiect, se fac analize şi evaluări, stabilindu-se eficacitatea şi calitatea acţiunilor derulate, verificând respectarea programului şi a bugetului şi aplicând corecţii. Se vor întocmi minute ale întâlnirilor. O întâlnire - bilanţ distinctă va discuta raportul de evaluare intermediară de la sfârşitul primului an al proiectului. Raportul final va fi elaborat după evaluarea proiectului de către un auditor intern.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Actualizat la data: 03/09/2014, ora: 09:43. © 2014 - 2016 Universitatea Valahia din Târgovişte.