Semnatura compusa

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul EDUWEB

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a asigura studenţilor oportunităţi extinse de învăţare şi competenţe specifice societăţii informaţionale, prin acreditarea şi ofertarea unui noi program de studii de licenţă şi promovarea în ciclurile de licenţă şi master de cursuri inovative în domeniul utilizării aplicaţiilor multimedia, web 2.0 şi al instrumentaţiei virtuale. Atingerea acestui obiectiv contribuie - prin activităţile de modernizare a curriculei universitare şi adaptarea sa la exigenţele pieţei muncii - atât la asigurarea, cât şi îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale a instituţiei solicitantului.
Actualizarea, diversificarea şi modernizarea învăţământului universitar în domeniul Tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC), atât pentru specializările IT cât şi pentru cele non IT măresc adecvanţa calificărilor universitare la noile cerinţe ale economiei bazate pe cunoaştere şi lărgesc posibilităţile de încadrare ale absolvenţilor pe piaţa muncii, aceştia dobândind prin studierea TIC competenţe şi calificări noi. Astfel, universitatea îşi va consolida poziţia în societatea informaţională şi îşi va realiza în condiţii optime misiunea sa de învăţământ şi cercetare ştiinţifică de calitate, integrare profesională la nivel naţional şi deschidere academică europeană.

Obiectivele specifice /operaţionale ale proiectului:

1. Extinderea şi îmbunătăţirea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi, prin dezvoltarea, acreditarea şi implementarea unui nou program de licenţă în specializarea Ingineria Sistemelor Multimedia, în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior (CNCIS);
2. Promovarea inovării în învăţământul superior, prin revizuirea de curriculum pentru Modulul Psihopedagogic (prin reproiectarea conţinutului disciplinei Instruire Asistata de Calculator şi introducerea noii discipline Sisteme Multimedia şi Aplicaţii Web 2.0 în Educaţie), în concordanţă cu noile cerinţe privind cunoştinţele şi competenţele TIC ale viitoarelor cadre didactice;
3. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor şi instrumentelor informatice utilizate în activităţile educaţionale, prin introducerea unui nou curs, comun pentru 4 programe de masterat (Instrumentaţie Virtuală în Domeniul Ingineriei Electrice şi Electronice) şi îmbunătăţirea conţinuturilor disciplinelor Tehnologii Multimedia, respectiv Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţie (programele de licenţă: Jurnalism, respectiv Psihopedagogia învăţământului şcolar şi preşcolar), în vederea unei mai bune corelări cu evoluţia pieţei muncii şi cerinţele angajatorilor relative la competentele TIC ale absolvenţilor.
4. Realizarea unui portal educaţional, cuprinzând noi materiale, instrumente didactice şi de învăţare în domeniul TIC, puse la dispoziţia studenţilor prin tehnologii e-learning.
5. Creşterea gradului de vizibilitate, informare şi conştientizare a părţilor interesate (factori de decizie, mediul de afaceri, mediul universitar, parteneri sociali în educaţie, studenţi şi posibili studenţi) cu privire la importanţa sectorului TIC şi evoluţia cererii/ofertei de competenţe şi calificări TIC.

Conform obiectivelor AP 1, DMI 1.2, proiectul propune activităţi destinate restructurării şi îmbunătăţirii calităţii sistemului de învăţământ superior, de adaptare a programelor de studii la cerinţele pieţei muncii, de extindere a oportunităţilor de învăţare ale studenţilor în domeniul TIC, pentru dobândirea de noi competenţe, adecvate societăţii informaţionale.
Obiectivele specifice al DMI 1.2 sunt atinse prin faptul ca proiectul este destinat atât îmbunătăţirii oportunităţilor de învăţare pentru studenţi, cat şi susţinerii unei oferte educaţionale modernă şi atractivă din partea universităţii, în urma adaptării şi îmbunătăţirii unor programe de studii.
Obiectivele operaţionale ale proiectului sunt în concordanţă cu priorităţile identificate în POS DRU pentru restructurarea şi modernizarea învăţământului superior, care vizează pe termen mediu şi lung îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a educaţiei universitare la schimbările care au loc la nivelul societăţii şi susţinerea competitivităţii.
Proiectul răspunde obiectivului general al Axei Prioritare 1 prin faptul ca propune rute flexibile de învăţare prin dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi de perfecţionare pentru personalul din învăţământul superior, prin introducerea / extinderea utilizării TIC în toate activităţile (predare/învăţare, management şi planificare), ceea ce va asigura beneficii pe termen lung pentru grupul ţintă.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Actualizat la data: 03/09/2014, ora: 09:25. © 2014 - 2016 Universitatea Valahia din Târgovişte.