Semnatura compusa

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Rezultate anticipate

Rezultatul global al proiectului constă în îmbunătăţirea, actualizarea, diversificarea şi modernizarea curriculei şi conţinuturilor educaţionale în domeniul TIC disponibile pentru cei 300 studenţi din grupul ţintă. Oferta educaţională a universităţii se va îmbogăţi cu un nou program de studii de licenţă în domeniul Ingineria Sistemelor, pentru care se va elabora un curriculum adecvat şi se va obţine autorizare provizorie de funcţionare în două locaţii. Programul va fi frecventat în anul I de cel puţin 40 de studenţi. 70 de studenţi înmatriculaţi la 4 programe de master vor beneficia de un curs nou privind utilizarea instrumentaţiei virtuale din domeniul ingineriei electrice şi electronice. 170 studenţi, viitori profesori, care au ales să urmeze fie Modulul Psihopedagogic, nivelul I sau II, fie studiază la programul de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, vor dobândi noi cunoştinţe şi competenţe privind utilizarea şi integrarea TIC în procesul instructiv-educativ şi se vor familiariza cu tehnicile e-learning, în cadrul a 3 discipline: Instruire asistată de calculator, Tehnologii informaţionale şi de comunicaţie, Sisteme multimedia şi aplicaţii web 2.0. Cursul Tehnologii multimedia, reproiectat şi actualizat, va oferi noi instrumente specifice de abordare profesională pentru cei 20 studenţi beneficiari de la specializarea Jurnalism. Vor fi concepute şi elaborate 5 suporturi de curs noi, însoţite de 5 tutoriale pentru activităţile aplicative (care vor fi multiplicate în 400 de manuale cu CD), un set de teste on-line pentru evaluare/autoevaluare, un ghid on-line de utilizare a platformei e-learning, 5 videoclipuri de prezentare. Va fi operaţional un portal informatic destinat în special desfăşurării activităţilor aplicative de instruire ale studenţilor în domeniul TIC (pe platforma e-learning Moodle).

Va fi realizat un site web al proiectului (3000 de accesări preconizate), o pagină social media de popularizare (500 de aprecieri preconizate) şi un newsletter on-line cu periodicitate trimestrială. Vor fi organizate 3 acţiuni de informare privind noile oferte de cursuri (câte una pentru Master, Ştiinţele educaţiei şi Jurnalism) la care vor participa cel puţin 350 de studenţi şi 5 evenimente de consiliere în carieră (participanţi - 400 studenţi la licenţă şi master, specializări non IT). Va fi organizată (beneficiari - 250 posibili viitori studenţi) o campanie de informare/promovare a noii specializări de licenţă propuse, prin 8 întâlniri cu absolvenţii unor licee din regiune.

Va fi realizat un studiu de impact privind noile oportunităţi educaţionale propuse. Rezultatele proiectului vor fi exploatate şi diseminate în cadrul unui workshop tematic (Instrumentaţie virtuală, multimedia şi web 2.0 pentru creşterea calităţii educaţiei în învăţământul superior, 50 de participanţi) şi prin elaborarea a 5 articole pentru conferinţe de specialitate din ţară şi străinătate. Pentru extinderea bunelor practici în predarea TIC către alte specializări universitare, va fi realizat, multiplicat în 50 de exemplare şi distribuit un Raport de evaluare a calităţii proiectului. Conţinutul Raportului şi al Studiului de Impact vor fi dezbătute în cadrul unui workshop cu 50 de participanţi. În cadrul proiectului se vor realiza următoarele achiziţii: 1 server, 10 placi de achiziţie date, 10 sisteme de calcul cu facilitaţi multimedia extinse, 1 sistem videoconferinţă, 5 licenţe software pentru instrumentaţie virtuală şi prelucrare multimedia, 2 videoproiectoare, 1 imprimantă multifuncţională, 1 rack, 2 imprimante laser, 2 aparate foto digital, 2 camere video, 2 hand-scannere, 2 reportofoane, 2 monitoare TV, 2 sisteme home-theatre, 2 table inteligente, o sursa neinteruptibilă UPS, 1 switch reţea. O parte dintre acestea vor echipa sau completa 2 laboratoare (Tehnologii Multimedia - laborator nou şi Instrumentaţie virtuală - laborator existent)). Conferinţele de lansare şi încheiere ale proiectului vor avea minim 50 participanţi fiecare.

Pentru promovarea şi publicitatea proiectului vor fi realizate şi distribuite 500 pliante, 2000 flyere, 50 postere, 5 roll-up, 1 banner. Se va elabora Programul cadru de Implementare al Proiectului, şi vor fi realizate şi distribuite rapoarte specifice: 1 Raport intermediar şi 1 Raport Final, şi vor deveni operaţionale site-ul web a proiectului şi pagina de social media. Membrii echipei de proiect vor acumula experienţă suplimentară în domeniul dezvoltării resurselor umane, al proiectării şi utilizării unor noi instrumente şi mijloace educaţionale în domeniul TIC, mai adecvate cerinţelor pieţei muncii , cât şi al managementului şi implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă, în folosul creşterii calităţii formării universitare.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Actualizat la data: 03/09/2014, ora: 09:43. © 2014 - 2016 Universitatea Valahia din Târgovişte.